شماره45

چهل و پنجمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده منتشر شد


شماره 45 ماهنامه بانکداری آینده همراه با گفت و گو با 20 مدیر بانکی و اقتصادی جهان و مرور ریسک های اقتصاد، بانکداری، فناوری بانکی و پرداخت سال 2020 در قالب 5 پرونده و در 96 صفحه به سردبیری محمود فراهانی و با قیمت 45 هزار تومان منتشر شد.

مطالب این شماره از ماهنامه با تمرکز بر ریسک ها و پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد کشور و جهان و همچنین وضعیت صنعت بانک و پرداخت در سال 2020 تهیه و تدوین شده است.

مطالب شماره45 ماهنامه بانکداری آینده


خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده