شماره47

چهل و هفتمین شماره از مجله بانکداری آینده منتشر شد


چهل و هفتمین شماره ماهنامه بانکداری آینده در قالب 8 پرونده به سردبیری محمود فراهانی در 148 صفحه و با قیمت 85هزار تومان منتشر شد.

این شماره با تمرکز بر چالش های حاکمیت سیاسی-اقتصادی کشور و 8 چالش سیستمی و غیر سیستمی کشور به بررسی ابعاد آینده اقتصاد و صنعت بانک و پرداخت کشور پرداخته است. از یک طرف تشدید تحریم ها منجر به افزایش تکیه دولت بر ایجاد درآمد داخلی شده است و از سوی دیگر دولت در عوض افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال افزایش بی سابقه تورم و ایجاد درآمد از نادرآمدهای مردم است که در نهایت این روند به ناکجا آباد خواهد کشید.

مطالب شماره47 ماهنامه بانکداری آینده


خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده