شماره49

شماره 49 ماهنامه بانکداری آینده، آذر 99 منتشر شد


چهل و نهمین شماره ماهنامه بانکداری آینده با عنوان روی جلد "آقای دیجیبانک" به سردبیری محمود فراهانی در 5 پرونده و 100صفحه منتشر شد.

امروز بانک ها باید مدل های کسب و کار سنتی خود را کنار گذاشته و مدل های نوین و دیجیتال را بکار گیرند. عدم توسعه مدل های متکی بر بانکداری باز فاصله صنعت بانکداری کشور را با صنعت بین المللی دوچندان خواهد کرد.فرامیز این شماره به مرور صنعت پرداخت کشور اختصاص یافته است. همچنین فصل بانک تجارت را نیز در قالب یک پرونده خواهیم خواند.

مطالب شماره49 ماهنامه بانکداری آینده


خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده